GDPR megfelelőség vállalkozások számára

 

A GDPR 1  rendelet 2018. május 25.-én hatályba lépett, előírásait azóta kötelező a személyes adatokat kezelő cégeknek is alkalmazni és betartani!

 

De nem mindenkinek egyformán és ugyanazoknak a szabályoknak kell megfelelnie!

Milyen követelményeknek kell konkrétan megfelelni és hogyan?

 

Ebben nyújtunk az alábbiakban röviden, hiteles információkon alapuló szakértői segítséget, s adunk válaszokat a felelős vezetők számára.

Az adatvédelem korábbi szabályaihoz képest a GDPR számos új feladatot és változást hozott, többek között:

 • biztosítani kell az érintettek (alkalmazottak, szerződéses partnerek, vásárlók, ügyfelek, vendégek) személyes adataik kezeléséhez fűződő jogait, így például adatkezelési tájékoztatókat kell készíteni és hozzáférhetővé tenni a számukra a végzett adatkezelési tevékenységekről;

 • adatbiztonsági intézkedéseket kell alkalmazni a munkavállalók, a partnerek és az ügyfelek személyes adatainak kezelése során – függetlenül az adatkezelés formájától, azaz, hogy papír alapú nyilvántartásokban vagy számítógépen, informatikai rendszerben (pl.: weboldalukon) történik az vagy sem;

 • adatkezelési nyilvántartást kell vezetni a kezelt adatokról;

 • jogszabályban előírt esetekben adatvédelmi tisztviselőt kell megbízni vagy alkalmazni, illetve Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatot kell készíteni és kiadni;

 • bármilyen, a személyes adatokat érintő incidenst (adatvédelmi incidens) a felügyeleti hatóság (NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) felé 72 órán belül be kell jelenteni, mert a bejelentés elmulasztását a hatóság adatvédelmi bírsággal szankcionálhatja!

 

Mire van Önnek szüksége a megfeleléshez?

 

A GDPR alapján a felkészülés célja a maradéktalan jogszabályi megfelelés elérése kell, hogy legyen, amely közreműködésünkkel megvalósítható.

Ha Ön egyéni vállalkozó és nem foglalkoztat alkalmazottakat, valamint nincs olyan telephelye vagy üzlethelyisége, amiben kamerás megfigyelést végez, s nem kezel olyan személyes adatokat, mint például egészségügyi adatok, amelyek miatt szigorúbb szabályok vonatkoznának Önre, akkor Önnek a GDPR alapján nincs sem nyilvántartási, sem szabályozási kötelezettsége!

Ha olyan tevékenységet végez, amelynek során személyes adatokat kezel (pl.: ügyfelek, vendégek vagy vevők adatai), akkor megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket kell alkalmaznia, hogy a személyes adatokat megvédje az illetéktelen vagy jogosulatlan hozzáféréstől, illetve tájékoztatást kell készítenie és az ügyfelek, vendégek vagy vevők számára biztosítani.

Fentiek szakértői vizsgálatára és / vagy eldöntésére Önnek az alábbi szolgáltatásunkat ajánljuk:

Helyszíni adatkezelési felmérés és személyes konzultáció (1 alkalommal * )
30.000 Ft + ÁFA

* Amennyiben további személyes konzultációt kíván igénybe venni, annak díja 15.000 Ft + ÁFA / alkalom)

Ha Adatkezelési tájékoztató kiadására is kötelezett, elkészítjük Önnek:

Adatkezelési tájékoztató készítése 30.000 Ft + ÁFA

 

Ha weboldalt vagy webáruházat üzemeltet, akkor annak adatvédelmi szempontú megfelelőségét (adatbekérés, hozzájárulási nyilatkozatok, tájékoztatók, süti kezelés, informatikai biztonság) szintén javasolt elvégezni, amelynek során szakértői javaslatokat teszünk a feltárt problémák, hiányosságok javítására, valamint felülvizsgáljuk vagy elkészítjük – ha nincs – a weboldalon végzett adatkezelésekről szóló kötelező tájékoztatót.

Weboldal adatvédelmi felülvizsgálata és weboldal adatkezelési tájékoztató készítése 45.000 Ft + ÁFA

 

Ha Ön munkavállalókat foglalkoztat, akkor Adatkezelői nyilvántartást is kell készítenie és vezetnie, amelyet szintén elkészítünk:

Adatkezelői nyilvántartás készítése 30.000 Ft + ÁFA

A munkavállalóknak titoktartási kötelezettsége is van a hatályos jogszabályi előírások alapján, amelyet célszerű egy Titoktartási Nyilatkozat formájában aláíratni és megőrizni. Ezt szintén biztosítjuk a szolgáltatásunk keretében az Ön számára.

 

Ha kamerás megfigyelést végez, akkor arról egy részletes tájékoztatót kell készítenie és kihelyeznie, valamint egy úgynevezett érdekmérlegelési tesztet is, amelyet a hatóság kérésére be kell küldenie vagy bemutatnia. Ezt az alábbiak szerint biztosítjuk:

Kamerás megfigyelésről szóló adatkezelési tájékoztató elkészítése 25.000 Ft + ÁFA
Érdekmérlegelési teszt elkészítése kamerás megfigyeléshez 45.000 Ft + ÁFA

 

Ha az Ön cége ennél nagyobb vagy nagy mennyiségű személyes adatot kezel vagy különleges adatokat (pl.: egészségügyi adatokat, ha gyógyszertárat működtet vagy például gyógyászati termékeket gyárt, forgalmaz, értékesít), akkor Önnek adatvédelmi tisztviselőt is kötelező megbíznia vagy kinevezni. Ebben az esetben már Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat készítésére és bevezetésére is kötelezett, s alapvetően sokkal szigorúbb törvényi előírásoknak kell megfelelnie!

Felhívjuk a figyelmét, hogy az oldalon feltüntetett díjak irányárak, amelyek az adatkezelések mennyiségétől és típusától függően változhatnak!

Kérje egyedi ajánlatunk!

 

Ajánlatot kérek!

Visszahívást kérek!

 


 

Nem egy számítógépes programot vagy internetes portál rendszert kínálunk, amibe fel kell töltenie az adatokat vagy üres sablonokat, nyilvántartás, szabályzat vagy dokumentum mintákat, amiket ki kell töltenie, hanem mi elkészítjük mindazt a közreműködésével, ami a folyamatos jogszabályi megfeleléshez szükséges!

Felkészítésünk eredményeképpen a vállalkozás, mint adatkezelő GDPR megfelelősége igazolható módon megvalósul!

A szolgáltatás teljesítését a szerződéskötést követő 60 munkanapon belül vállaljuk.

A szerződés időtartama alatt szakértői tanácsadást biztosítunk elektronikus formában a személyes adatok kezelésével kapcsolatban felmerülő kérdésekben.

Tekintse meg referenciáinkat

 


 

Külső adatvédelmi tisztviselő biztosítása

Havidíjas előfizetés keretében igénybe vehető szolgáltatásunkkal biztosítjuk a törvényben előírt független adatvédelmi tisztviselőt, aki többek között:

 • a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírásokról naprakész tájékoztatást nyújt és azok érvényesítésének módjaival kapcsolatban tanácsot ad az adatkezelésért felelős vezetők, illetve az adatkezelési műveleteket végző alkalmazottak részére;

 • fogadja az érintettek adatkezelőhöz beérkező adatvédelemmel összefüggő panaszait és kezdeményezi a panasz orvoslásához szükséges intézkedések megtételét;

 • szakértői tanácsot ad a személyes adatok kezelésével kapcsolatban felmerülő kérdésekben;

 • kapcsolatot tart és együttműködik az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos eljárások lefolytatásában a felügyeleti Hatósággal;

 • közreműködik az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat rendszeres felülvizsgálatában;

 • szakmai, módszertani támogatást nyújt az adatkezelések kötelező felülvizsgálatához, új adatkezelés bevezetése esetében az adatvédelmi hatásvizsgálat lefolytatásához, a szabályozási környezet, illetve az adatkezelési gyakorlat felülvizsgálatához, valamint az esetlegesen felmerülő adatvédelmi incidensek megfelelő kezeléséhez.

Külső adatvédelmi tisztviselő biztosítása 30.000 Ft + ÁFA / hó *

* Adatkezelőnként 2 éves szolgáltatási szerződés megkötése esetén.

A szolgáltatási díj teljes mértékben elszámolható, költségként leírható!

Közös adatkezelők (pl.: több fiókgyógyszertár) esetén egyedi ajánlatot adunk!

Felhívjuk a figyelmét, hogy az oldalon feltüntetett díjak irányárak, amelyek az adatkezelések mennyiségétől és típusától függően változhatnak!

Kérje egyedi ajánlatunk!

 

Ajánlatot kérek!

Visszahívást kérek!

 


 

Kerülje el a bírságot!

 

Oldja meg Velünk költséghatékonyan vállalkozása GDPR megfelelőségét, feleljen meg a kötelező adatvédelmi törvényi előírásoknak!

 


 

1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), vagy más néven GDPR: General Data Protection Regulation.